Reklamácie

Záruka

Vaubex zaručuje, že tovar je v okamžiku jeho zaslania zákazníkovi bez vád a v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou. Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru.

Zákazník je povinný okamžite po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu a prípadné nedostatky najneskôr v lehote jedného týždňa od prijatia zásielky uplatniť u Vaubex na adrese uvedenej v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade neúplnej zásielky uskutoční Vaubex bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie zákazníka dodatočnú zásielku. Náklady na prepravu hradí v takom prípade Vaubex. V prípade reklamácie chyby tovaru bude postupované podľa všeobecných predpisov.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník – spotrebiteľ má právo v súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením zákazníka – spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpenie sa uskutoční písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spolu s tovarom na adresu sídla Vaubex s. r.o. alebo e-mailom na adrese info@vaubex.sk alebo iným spôsobom preukazujúcim, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar musí byť vrátený Vaubex v stave, v akom ho zákazník prevzal, bez akéhokoľvek poškodenia či znehodnotenia (obaly potravinárskeho tovaru nesmú byť otvorené), nesmie niesť žiadne známky jeho používania a musí byť vrátené vrátane príslušenstva, kompletnej dokumentácie a originálneho obalu.

Nebezpečenstvo spojené so spätným zaslaním tovaru rovnako ako dôkaz o jeho zaslaní nesie zákazník (odporúčame Vám preto tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k znehodnoteniu jeho originálneho obalu, popr. tovar väčšej hodnoty poistiť).

Pokiaľ zákazník tovar odovzdal späť včas a riadne, vráti Vaubex zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu vráteného tovaru vrátane DPH bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to v hotovosti, zaslaním kúpnej ceny poštovou poukážkou na adresu zákazníka alebo prevodom na účet zákazníka, z ktorého bola kúpna cena uhrádzaná.

Odstúpenie nie je prípustné, ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj v prípadoch upravených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie nie je prípustné najmä, ak:

a) tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený alebo tovar, ktorý sa rýchlo kazí;

b) tovar, pri ktorom došlo k otvoreniu jeho spotrebiteľského balenia.

Ak dôjde k porušeniu povinností zákazníka pri odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedených ustanovení alebo porušení povinnosti riadneho vrátenia tovaru Vaubex má právo žiadať od zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz