Všeobecné obchodné podmienky

Vaubex spol s.r.o.

ako predávajúceho potravín prostredníctvom internetového predaja

Názov: Vaubex spol s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 12/b, 821 04 Bratislava
IČO: 44 924 330
IČ DPH: SK2022986878
E-mail a telefón: info@vaubex.sk
Telefón: +421 918 760 002
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 60502/B

(ďalej len Vaubex )

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
e-mail:ba@soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody uzatvorené zákazníkom ako kupujúcim a Vaubex ako predávajúcim .

Účastníci

Vaubex uzatvára kúpne zmluvy so zákazníkmi, ktorí sú:

a) fyzickými osobami nenakupujúcimi tovar pre svoju podnikateľskú činnosť, ďalej tiež „zákazníci – spotrebitelia“

b) fyzickými osobami či právnickými osobami, ktoré nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ďalej tiež „zákazníci – podnikatelia“

Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP je nákup/predaj tovaru prezentovaného na stránkach www.vidopotraviny.sk a www.koreniny.sk (ďalej len „tovar“).

Spôsob objednania tovaru / uzatvorenie zmluvy

Vyberte si tovar. Do príslušného okna zadajte požadované množstvo a kliknite na „Vložiť do košíka“. V košíku sa zobrazia všetky položky Vami určené k objednaniu a ich celková cena. Kliknite na ikonu „Odoslať objednávku“, vyplňte požadované údaje a formulár odošlite.

Kúpna zmluva je medzi Vaubex spol s.r.o. a zákazníkom uzatvorená doručením elektronického potvrdenia prijatia objednávky zo strany Vaubex spol s.r.o. Toto potvrdenie bude doručené Vaubex spol s.r.o. prostredníctvom e-mailu na zákazníkom uvedenú e-mailovou adresu. V prípade, že tovar nebude skladom, bude zákazník informovaný o termíne dodania.

Pokiaľ by firma Vaubex spol s.r.o. po uzatvorení kúpnej zmluvy zistila, že objednaný tovar už nie je vo  Vaubex spol s.r.o. k dispozícii alebo ho nie je možné z iných objektívnych  dôvodov dodať, ponúkne zákazníkovi tovar, čo sa druhu, kvality a ceny týka rovnocenný s tovarom objednaným, ak to nie je možné alebo ak nebude s touto zmenou zákazník súhlasiť, môže Vaubex spol s.r.o. odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ zákazník už objednaný tovar zaplatil, popr. čiastočne zaplatil, Vaubex spol s.r.o. toto plnenie vráti bez zbytočného odkladu od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru prebehne na náklady zákazníka na ním uvedenú dodaciu adresu prostredníctvom prepravnej služby DPDosobného odberu, alebo vami zvoleného odberného miesta  Z - BOXU od spoločnosti PACKETA

Tovar, ktorý je skladom expedujeme do 48 hodín od zaregistrovania objednávky. Termín dodania tovaru, ktorý nie je skladom sa rieši individuálne po vzájomnej dohode dodávateľa a zákazníka. V prípade, že tovar nie je skladom,  je spoločnosť Vaubex spol s.r.o. a jej značka VIDO POTRAVINY oprávnená plniť objednávku z objektívnych dôvodov po častiach. Ak spoločnosť Vaubex spol s.r.o. nemôže objednaný tovar dodať, je povinná o tom bezodkladne informovať zákazníka – spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu, ak bola zaplatená, resp. sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení.

Cena za dopravu 

Cena za dopravu od spoločnosti PACKETA je nastavená vždy v závislosti od hmotnosti tovaru a je namieru odberateľovi vypočítaná pri finalizácii jeho nákupného košíčka na stránke www.vidopotraviny.sk . Náklady na prepravu tovaru bude znášať zákazník a budú vypočítané na základe hmotnosti objednávky aj pri spôsobe dopravy cez spoločnosti DPD. Tu je cena nastavená tak, že za každý balík do 30kg bude účtované jednotné prepravné 5,10 €. Pri možnosti Osobný odber sa cena za dopravu neúčtuje pri uvedenom osobnom odbere priamo vo výrobe v Beluši ani pri uvedenom  osobnom odbere v Bratislave. 

Zasielanie tovaru sa realizuje vrámci Slovenska, Českej republiky a Poľska.  Vaubex spol s.r.o. k cene tovaru neúčtuje balné.

Cena za tovar 

Aktuálna cena tovaru vrátane DPH je uvedená priamo na stránkach www.vidopotraviny.sk alebo www.koreniny.sk a platí iba pre tovar objednaný prostredníctvom nášho ehopu. Vaubex spol s.r.o. si vyhradzuje právo cenu tovaru kedykoľvek zmeniť v závislosti od zvýšenia ceny konkrétnej suroviny,  prípadne zmeny ceny pri marketingovej sezónnej akcii. Pre určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uverejnená na www.vidopotraviny.sk a www.koreniny.sk v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Spôsob úhrady 

Kúpna cena tovaru je splatná v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy a musí byť zaplatená najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kúpnu cenu možno uhradiť:

– dobierkou ( dobierka je možná po objednaní tovaru cez DPD a PACKETU, okrem alternatívy Osobného odberu. Pri Osobnom odbere nie je možné tovar      uhradiť ani kartou ani v hotovosti.) 

– prevodom na účet Vaubex spol s.r.o. na základe zaslanej faktúry

- platobnou kartou cez bezpečnú a overenú platformu SHOPTET, na ktorej je eshop www.vidpotraviny.sk a www.koreniny.sk založený. 

Úhrada faktúrou je možná iba vtedy, pokiaľ je tento spôsob v jednotlivom prípade zvlášť dohodnutý (platí pre zákazníkov – podnikateľov).

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok je Vaubex spol s.r.o. oprávnená kedykoľvek a podľa vlastného uváženia rozhodnúť, že akákoľvek dodávka tovaru bude podmienená platbou kúpnej ceny alebo jej časti vopred, t.j. pred dodaním tovaru.

Záruka

Vaubex spol s.r.o. zaručuje, že tovar je v okamihu jeho zaslania zákazníkovi bez vád a v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou.Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru.

Zákazník je povinný okamžite po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť a úplnosť jej obsahu a prípadné nedostatky najneskôr v lehote jedného týždňa od prijatia zásielky uplatniť u Vaubex na adrese uvedenej v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade neúplnej zásielky uskutoční Vaubex bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie zákazníka dodatočnú zásielku. Náklady na prepravu hradí v takom prípade Vaubex spol s.r.o. . V prípade reklamácie chyby tovaru bude postupované podľa všeobecných predpisov.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník – spotrebiteľ má právo v súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením zákazníka – spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Odstúpenie sa uskutoční písomným oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným spolu s tovarom na adresu sídla Vaubex s. r.o. alebo e-mailom na adrese info@vaubex.sk alebo iným spôsobom preukazujúcim, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar musí byť vrátený Vaubex v stave, v akom ho zákazník prevzal, bez akéhokoľvek poškodenia či znehodnotenia (obaly potravinárskeho tovaru nesmú byť otvorené), nesmie niesť žiadne známky jeho používania a musí byť vrátené vrátane príslušenstva, kompletnej dokumentácie a originálneho obalu. Lehota na vrátenie tovaru predávajúcemu je 14 dní

Nebezpečenstvo spojené so spätným zaslaním tovaru rovnako ako dôkaz o jeho zaslaní nesie zákazník (odporúčame Vám preto tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k znehodnoteniu jeho originálneho obalu, popr. tovar väčšej hodnoty poistiť).

Pokiaľ zákazník tovar odovzdal späť včas a riadne, vráti Vaubex  spol s.r.o. zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu vráteného tovaru vrátane DPH bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to v hotovosti, zaslaním kúpnej ceny poštovou poukážkou na adresu zákazníka alebo prevodom na účet zákazníka, z ktorého bola kúpna cena uhrádzaná.

Odstúpenie nie je prípustné, ak je predmetom kúpnej zmluvy predaj v prípadoch upravených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie nie je prípustné najmä, ak:

a) tovar, ktorý vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený alebo tovar, ktorý sa rýchlo kazí;

b) tovar, pri ktorom došlo k otvoreniu jeho spotrebiteľského balenia.

Ak dôjde k porušeniu povinností zákazníka pri odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedených ustanovení alebo porušení povinnosti riadneho vrátenia tovaru Vaubex má právo žiadať od zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Ochrana osobných údajov

Zákazník odoslaním objednávky udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vaubex spol s.r.o. svoj súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke a odoslaných Vaubex spol s.r.o. za účelom plnenia kúpnej zmluvy a tiež na marketingové účely (zasielanie informácií a ponúk o výrobkoch zn. VIDO POTRAVINY a službách Vaubex). Zákazník súhlasí s poskytnutím svojich údajov tretím osobám, najmä prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu 10 rokov. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia Vaubex na elektronickú adresu info@vaubex.sk alebo poštou.

Vaubex spol s.r.o. nebude osobné údaje zákazníka okrem účelov obsiahnutých v bode 10.1 využívať alebo poskytovať ďalej.

Právna úprava

Vzťahy vznikajúce medzi Vaubex spol s.r.o. a zákazníkmi sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Vaubex spol s.r.o. a zákazníkmi – spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Vaubex spol s.r.o. a zákazníkmi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz